Witmense in Afrika, wie is hulle, waar kom hulle vandaan?

Witmense in Afrika. Wie is die “witman” in Afrika

Witmense, kom ons begin voor. Nederland het afgestig van Duitsland. Holland is ‘n provinsie van Nederland. Hulle kom Na Kaapland en stig Kaapstad as handel stasie en ontdek die roete na die Ooste.

Net mense soos Jan van Riebeeck kon ‘n vrou saambring en so eindig die meeste mans met die Khoi of San as vrou.

witmense - koi en san

Daardie tyd genoem die Hottentotte.

Khoi vrou. Die gesig vorm en kleur het merkbaar verskil van ander Afrika volke.

witmense koi vrou


Die boesman was ook betrokke maar meer na die noordelike dele van Kaapland.


Dit het ‘n bruin nasie gevorm van verskillende enditeite.

Veral met slawehandel het kleurlinge ontstaan. Die bruin nasie was vermeng tot sover as 1948. Daarna is gepoog om ‘n verdeling te maak tussen blankes en kleurlinge.

Die Kaap is weer Hollands toe die Engelse oorvat met anneksasie maar toe weer die Kaap verlaat weens ‘n ander oorlog. Die Engelse keer egter weer terug.

Die Boere nasie in kort.

Kleurlinge het meestal vir die Engelse gewerk en die Hollands/Afikaans sprekendes het uit die Kaap getrek en gaan boer. Hulle het dan bekend gestaan as die Boere. Hierdie Boere het swaar gekry met weinig tot geen hulp van die Engelse en het getrek. Later bekend as die Voortrekkers.

Hulle vestig hulle by Blou berg in die Vrystaat en trek daarna na Natal en ook Transvaal. Hulle stig twee Boere republieke naamlik Vrystaat en Transvaal. Vrystaat as die vrye staat sonder die Engelse. Transvaal beteken oorkant die Vaal rivier.

Die Engelse wou alles onder hulle beheer verkry en die Anglo Boere oorlog volg. Die Boere republieke word totaal vernietig met brande. Die vrouens en kinders word na kampe gestuur en wreed vermoor. 26 000 in totaal sterf net in hierdie wrede kampe.

Gif en draad hakke was in die kinders se kos gevind. Die wat nie vermoor is nie het gesterf weens honger en vrot kos.

Suid Afika het nie bestaan en in 1910 word ‘n Unie gestig onder Engelse regering as Engelse Kolonie. Dit sou die begin wees van Suid Afika waar die inwoners geen regering-seggenskap het nie.

Blank of wit?

Die Boere het bekend gestaan as Blankes maar daar was nie so woord in Engels. “Whites” was gebruik en “Europeans”. Ook “non-whites”

Hulle(Engelse) het toe begin om aparte ingange en rye te skep vir hulle-self terwyl Afrika se mense wat so “stink” apart moet wees.

Tot op daardie stadium was slegs mense soos Duitsers, Franse en Engelse as wit geklas. Boere was as vuil en agter-af beskou. Net soos die swartes.

Later het Blankes ook toestemming gekry om wit te wees. Tot op daardie stadium was slegs mense soos Duitsers, Franse en Engelse as wit geklas. Boere was dus nog nooit wit nie maar bruin.

Na 1948 het hierdie praktyke voort geduur wat later sou bekend staan as “pitty aparthate”.

Na 1994 het die woord Blankes verdwyn en was almal as wit geklas. Die “vyand” van swart mense.

Witmense het nou bestaan as almal wat nie swart is nie terwyl bruin soos ‘n onbekende nasie hanteer is. Ook die oorspronglike mense van die KHOI, San en Boesman was ignoreer. Kleurling het soos ‘n vloek woord geword.

Ekonomie

Die Blankes se rykdom moes verwyder word met belasting en dan net aan swartes gespandeer word. Dit het egter so gevorder dat blankes se goed gesteel word en Boere vermoor word net omdat hulle “wit” is.

Ook wette soos BEE is gemaak om Blankes werkloos te laat. Dit moes so ver gevoer word dat die besighede, plase en huise oorgevat word deur swartes. Die witmens moet uitgeroei word in Suid Afrika of ekonomies vernietig word.

Die swart regering het buite rekening gelaat met hulle mags beheb dat Europa, Engeland, VSA, Rusland, Japan, Australia, Niew Zealand en selfs China oorwegend wit is en nie swart nie.

Dit beteken dat die swart regering so rassisties geraak het dat hulle nie besef dat hulle sanksies op hulle self getrek het nie.

So sal al die genoemde lande hulle onttrek en slegs die uitverkore maar tog verwerpte witmense steun. Sonder die witman wat bruin is sal Suid Afrika verval in armoede, hongersnood en geweld wat net kan lei na massa moord.

Dis jou toekoms sonder die Bruin of wit Boere in Afrika.

Hier is die plan vir redding van Blanke Suid Afrika:

https://hartland.website

Lees ook of Suid Afrika gered kan word? Of Hoe. Hier: https://stigting.co.za/kan-suid-afrika-gered-word-ekonomie/

Word lid en deel die ekonomiese toekoms. Jy kan hier aansluit by ons:

https://affiliatebank.net